Komputer i oprogramowanie informatyczne to jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w firmach. Programy mogą stanowić wartość niematerialną i prawną i podlegać amortyzacji. Z czym to wiąże? Przedsiębiorco, podpowiadamy, jak amortyzować system informatyczny!

Czym są programy OEM i BOX?

Oprogramowanie używane w firmie możemy podzielić na oprogramowanie systemowe oraz oprogramowanie użytkowe. W obrębie tego drugiego wyróżniamy programy OEM (nierozerwalnie powiązane z danym komputerem) oraz programy BOX (programy, które mogą być przenoszone między różnymi komputerami i instalowane na różnych sprzętach nabywcy). Programy OEM w świetle prawa i ustaw podatkowych nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, natomiast oprogramowanie BOX to wartość niematerialna i prawna, która podlega amortyzacji. Jak amortyzować system informatyczny złożony z oprogramowania BOX? By można było to zrobić, musi ono spełniać pewne warunki…

Jakie warunki musi spełniać program komputerowy, by móc podlegać amortyzacji?

Aby przedsiębiorca mógł zamortyzować oprogramowanie, musi ono być nabyte przez Przedsiębiorcę w oparciu o licencję na korzystanie z programu lub przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego. W dniu przyjęcia do używania program musi nadawać się do gospodarczego wykorzystania, a przewidywany okres używania musi być dłuższy niż rok. Dane oprogramowanie musi oczywiście być wykorzystywane na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Jeśli program komputerowy został nabyty w drodze kupna, jego wartość początkowa to cena nabycia, powiększona o takie świadczenia jak koszta transportu, ubezpieczenia, instalacji lub wdrożenia. Program, który stanowi wartość niematerialną,poczta powinien być wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy oraz wartości niematerialnych i prawnych, najpóźniej w ciągu miesiąca od przekazania go do użytku. Amortyzację można rozpocząć dopiero od następnego miesiąca!

Jak amortyzować system informatyczny – porady

Amortyzacja środków to zgodnie z definicjami prawa bilansowego i podatkowego koszty związane z zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. Odpisu amortyzacyjnego można dokonać raz w każdym okresie sprawozdawczym lub robić to częściowo, np. co miesiąc. Zastanawia Cię, jak amortyzować system informatyczny?

Pamiętaj o tym, że:

  • Jeśli wartość programu komputerowego jest mniejsza, niż 3500 zł, to można skorzystać z opcji jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania programu do używania lub w kolejnym miesiącu.
  • Gdy wartość początkowa programu przekracza 3500 zł, ale okres wykorzystywania oprogramowania jest krótszy niż rok, to w świetle prawa nie stanowi on wartości niematerialnej!