Kurs elektryka, czyli zdobądź uprawnienia SEP online

Niniejszy artykuł pod tytułem Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jak system do zarządzania firmą może pomóc Ci rozwinąć biznes? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Szeroko rozumiane uprawnienia energetyczne należą do grupy szkoleń, które są nieustannie poszukiwane na rynku pracy. Uprawnienia G1 są związane z obsługą sieci, instalacji i urządzeń, które są związane z przesyłaniem, wytwarzaniem i przekazywaniem energii elektrycznej. Do pozostałych uprawnień energetycznych należą pozwolenia G2 związane z energią cieplną i G3 dotyczące energii gazowej. Na rynku dostępna jest duża gama ofert firm szkoleniowych.

Na czym polega kurs elektryka i kto może do niego przystąpić ?

Podstawowym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do kursu jest osiągnięcie pełnoletności i posiadanie podstawowego wykształcenia. W czasach pandemii większość kursów odbywa się w formie wykładów prowadzonych on-line.  Przeważnie szkolenia trwają średnio 30 godzin, z czego 16 godzin to teoria, a pozostałe 14 godzin zajmują zajęcia praktyczne. Kurs elektryka kończy się oficjalnym egzaminem państwowym przeprowadzanym przed Energetyczną Komisję Kwalifikacyjną. Egzamin  może być przeprowadzony zarówno w formie tradycyjnej, jak i on-line. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wynik egzaminu jest wpisywany do tzw. książki elektryka. Niektóre uprawnienia elektryczne G1 tracą swoją ważność po 5 latach. Po utracie ważności trzeba ponowić ważność uprawnień. W przypadku poważnych zaniechań związanych z eksploatacją urządzeń, sieci elektrycznych, modernizacji i zmiany parametrów, a także świadczeń na rzecz osób prywatnych, również konieczne jest odnowienie uprawnień.

Kurs elektryka oraz uprawnienia SEP online

Kurs elektryka umożliwia kursantom zapoznanie się  z ogólnymi przepisami regulującymi pracę i obowiązki związane z wykonywanymi zadaniami. Wykładowcy przybliżają zasady BHP, które wiążą się z wykonywanym zawodem. Kursanci uczą się prawidłowej eksploatacji maszyn i i urządzeń elektroenergetycznych.  Na kolejnych wykładach przybliża się technikę konserwacji maszyn, urządzeń oraz sieci elektrycznych, a także zagadnienia związane z prowadzeniem pomiarów i kontroli. Uprawnienia rozróżnia się ze względu na stanowisko wykonywanej pracy. Pierwsza grupa uprawnień dotyczy zadań eksploatacyjnych związanych z obsługiwaniem, konserwowaniem, remontowaniem, kontrolowaniem i prowadzeniem pomiarów. Do drugiej grupy zalicza się osoby, które pełnią funkcje kierownicze i nadzorujące eksploatacje maszyn i sieci elektrycznych. Uprawnienia dozoru są niezbędne na stanowiskach, które polegają na tworzeniu ekspertyz, dokumentacji, orzeczeń i protokołów elektroenergetycznych.

Zapisz się już teraz na kurs na uprawnienia SEP online.